English version
Vietnamese version
Client    Favesalon
Role      Concept / Storyboard / Development visual / Animation / Sound
'' Favesalon - Chúng tôi giúp bạn chăm sóc những thượng đế.''

You may also like

Back to Top